Đánh giá tác động của dịch

Tình hình giao nhận hàng hóa tại một số cửa khẩu biên giới đất liền ngày 13/5/2020 và lượng hàng hóa còn tồn ở các cửa khẩu

14/05/2020

Theo đó, tại các tỉnh giáp Trung Quốc, tổng số xe xuất nhập khẩu thống kê thống kê được trong ngày 13/5/2020 gồm: 866 xe xuất khẩu, và 980 xe nhập khẩu; Tổng số xe tồn gồm: 779 xe.

Tình hình giao nhận hàng hóa tại một số cửa khẩu biên giới đất liền ngày 7/5/2020 và lượng hàng hóa còn tồn tại ở các cửa khẩu

09/05/2020 - Tại các tỉnh giáp Trung Quốc, tổng số xe xuất nhập khẩu thống kê thống kê được trong ngày 7/5/2020 gồm: 912 xe xuất khẩu, và 811 xe nhập khẩu; Tổng số xe tồn gồm: 741 xe.

Tình hình giao nhận hàng hóa tại một số cửa khẩu biên giới đất liền ngày 3/5/2020 và lượng hàng hóa còn tồn ở các cửa khẩu

04/05/2020 - Tổng số xe xuất nhập khẩu thống kê thống kê được trong ngày 3/5/2020 gồm: 714 xe xuất khẩu, và 434 xe nhập khẩu; Tổng số xe tồn gồm: 711 xe.

Tình hình giao nhận hàng hóa tại một số cửa khẩu biên giới đất liền ngày 20/4/2020 và lượng hàng hóa còn tồn tại ở các cửa khẩu

22/04/2020 - Tính tới ngày 20/4/2020, tổng số xe lũy kế từ đầu dịch cúm virus Covid-19 (đầu tháng 2) tại các tỉnh giáp Trung Quốc là: 52.930 xe xuất khẩu, và 45.081 xe nhập khẩu.

Tình hình giao nhận hàng hóa tại một số cửa khẩu biên giới đất liền ngày 20/4/2020 và lượng hàng hóa còn tồn ở các cửa khẩu

21/04/2020 - Tính tới ngày 19/4/2020, tổng số xe lũy kế từ đầu dịch cúm virus Covid-19 (đầu tháng 2) tại các tỉnh giáp Trung Quốc là: 55.061 xe xuất khẩu, và 47.119 xe nhập khẩu.

Liên kết